Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § (1) és (3) bekezdése előírásai alapján

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót:Felvételi tájékoztató 2024 (pdf)
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számátÁtjelentkezés esetén a beiratkozás folyamatos. A rendes felvételi eljárásban Intézményünk munkarendje szerint 2024. június 26-28. között esedékes.
Az engedélyezett osztályok száma 18.
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket isnincs ilyen
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításaitnincs ilyen
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,Az Intézmény szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától este 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola épületének további használatát az igazgató engedélyezheti, a házirendben meghatározott módon.
Munkaterv 2023/2024 (pdf)
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,nincs ilyen
g) a szervezeti és működési szabályzatot  a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.Szervezeti és működési szabályzat (pdf)
Házirend (pdf)
Pedagógiai program (pdf)
Helyi tantervek (a PP mellékletei)

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,Pedagógusok végzettsége (pdf)
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,NOKS-adatok (pdf)
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,Országos Kompetenciamérés 2011 (pdf)
Országos kompetenciamérés 2012 (pdf)
Országos kompetenciamérés 2013 (pdf)
Országos kompetenciamérés 2014 (pdf)
Országos kompetenciamérés 2015 (pdf)
Országos kompetenciamérés 2016 (pdf)
Országos kompetenciamérés 2017 (pdf)
Országos kompetenciamérés 2018 (pdf)
Országos kompetenciamérés 2019 (pdf)
Országos kompetenciamérés 2021 (pdf)
Országos kompetenciamérés 2022 (pdf)
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,feltöltés alatt
e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,Érettségi 2019 (pdf)
Érettségi 2020 (pdf)
Érettségi 2021 (pdf)
Érettségi 2022 (pdf)
Érettségi 2023 (pdf)
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,feltöltés alatt
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,feltöltés alatt
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,A következő linkre kattintva elérhető a Helyi tanterv, amelyben megtalálhatók a tantárgyak évfolyamonkénti követelményei: Helyi tantervek
A 2023/24-es tanévben az osztályozóvizsgák időpontjai:
1. félév: 2024. január 15-18.
2. félév: 2024. április 22-26.
(végzősöknek és előrehozott érettségizőknek), 2024. június 10-14.
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. Osztálylétszámok (pdf)